Skip to content

Yeastar S300 จำหน่าย

ระบบโทรศัพท์ IPPBX Cloud PBX
ชื่อธุรกิจหรือสินค้า
หมวดหมู่ธุรกิจ:
แนะนำธุรกิจ:
ตู้สาขาโทรศัพท์ Yeastar S300 ระบบ IP-PBX Yeastar S300 การสื่อสารระดับองค์กรที่ออกแบบมาเพื่อคุณรองรับผู้ใช้มากถึง 500 คน Yeastar S300 ให้บริการโทรศัพท์ IP ระดับองค์กรพร้อมด้วยความสามารถในการปรับขนาดความคล่องตัวการรวมบุคคลที่สามการสื่อสารแบบครบวงจรและความสะดวกในการใช้งานและการจัดการ
เบอร์โทรศัพท์:
02-005-6587
Address
กรุงเทพมหานคร 10150